Gennem projektperioden har vi løbende sendt “5 hurtige” spørgsmål til forskellige personer, der arbejder og har erfaring med partnerskaber.  

Lone Hedelund, Afdelingsbibliotekar, Gellerup Bibliotek har svaret på de “5 hurtige”. 

 

 

PARTNERSKABET – ET KORT OPRIDS

Både Gellerup og Hasle indgår i mange forskellige partnerskaber – det drejer sig om formaliserede så som Sundhedshus og Folkeinformation og Sundhedscenter Vest, samt Det Boligsociale Arbejde i Herredsvang.

Dertil kommer forskellige slags samarbejder – det kan være med andre Magistrater og Stat (f.eks. Gellerupmodellen samt Lokalråd for Politiet), det kan være med NGO’er – f.eks. Dansk Flygtningehjælp – Lektiehjælp – det kan være med foreninger (f.eks. IT-Guideforeningen, Interkulturel kvindeforening) men det kan også være med enkeltpersoner som bliver bindeled mellem bibliotekerne og en aktivitet.

 
“5 HURTIGE” TIL PARTNERSKABET

1) Hvilke erfaringer har I fået ved at arbejde med partnerskaber?

Det giver meget inspiration, overblik, gode ideer, nytænkning, at man ser tingene fra brugernes side, at det man gør vendes på hovedet elelr man ser sig selv udefra og ind og kan se hvordan man kan gøre sit arbejde bedre.

 

2) Hvad er de største udfordringer?

Ikke så meget at trække på samme hammel i samarbejdet, men et er samarbejde på et niveau, noget andet er samarbejde på andre niveauer – så nogle gange kan man finde ud af det på samarbejdsniveauet, men det passer ikke lige i den kontekst som andre vil have det til at passe i. det gælder f.eks. i forhold til helhedsplaner for udsatte boligområder bare for at nævne et.

Noget andet kan være at finde en balance i forhold til at ydelser leveret eller tidligere varetaget  af biblioteket eller viseversa af Boligforeningerne kommer til at blive varetaget af den anden part.

 

3) Hvilke organisatoriske barrierer?

Det kan f.eks. være ved en omorganisering og omstrukturering så falder etablerede partnerskaber fra hinanden – f.eks. omstruktureringen i Socialforvaltningen og nu undervejs i Børn og Unge samt i Lokalbibliotekerne.

 

4) Hvad har formålet været?

Formålet med partnerskaber er jo hele tiden at forbedre sine ydelser at udvikle og forenkle, at tilbyde borgerne så mange ressourcer som muligt

 

5) Hvad kan man konkret få ud af at arbejde i partnerskaber med biblioteker?

Man får viden stillet til rådighed, bredt lokalsamfundsmæssig viden og oplysninger om andre muligheder, man får en central mulighed for at synliggøre sig, et udstillingsvindue hvor der er mange besøgende.