På Syddjurs Bibliotekerne arbejder vi målrettet med partnerskaber på flere områder. For mit vedkommende handler det om en indsats på børneområdet, da jeg arbejder som børnebibliotekar. Da jeg kun har været ansat i 3 måneder, er det lidt begrænset hvad jeg har kunnet nå at indgå af partnerskaber, men ambitionerne og visionerne fejler ikke noget!

 

Erfaringer

Et partnerskab der dog er oppe at stå, er det vi kalder SKOFO – Skole- og Folkebibliotekarer – og som består af en gruppe på 4 – 2 skolebibliotekarer og 2 folkebibliotekarer.

I dette partnerskab er vi i øjeblikket ved at planlægge Syddjursmesterskaberne i oplæsning 2012, som er en begivenhed der samler kompetencerne og ressourcerne fra begge bibliotekargrupper.

 

Ud over dette partnerskab, er der også partnerskaber i gang med børnehaverne i kommunen, der får et tilbud om at få enten et børnehavedepot eller et børnehavebibliotek ud, i en kortere eller længere periode. Et partnerskab der opfylder partnerskabskravene – at være en win-win-situation.

Børnehaverne får en stor stak bøger transporteret ud, og slipper for at betale bøder og erstatninger. De kan beholde bøgerne i den tidsperiode der er aftalt, og så bliver bøgerne skiftet ud med nogle friske – på den måde når vi de børnehaver der ikke selv har mulighed for at komme på biblioteket.

 

Udfordringer

Der har ikke været de store udfordringer endnu, men en tænkelig udfordring i at arbejde med partnerskaber er, at det tager tid! Der er meget forskel på partnerskabers omfang og varighed, og nogle partnerskaber kan man lige hurtigt få op at stå, mens andre tager meget tid og mange ressourcer. Derfor er det vigtigt at få opbakning fra hele organisationen, så alle støtter op omkring de forandringer og nye arbejdsopgaver der eventuelt kommer.

 

Organisatoriske barrierer

Som skrevet ovenfor er det rigtig vigtigt at hele organisationen bakker op omkring partnerskabelsen, og de eventuelle forandringer partnerskabet skaber i organisationen. Ligeledes er det også vigtigt at tænke hele organisationen ind i partnerskabet, så der ikke tages en masse beslutninger hen over hovedet på kolleger, der måske kommer til at stå med den egentlige arbejdsopgave til sidst – videndeling er vigtigt.

Når der kommer et partnerskab i stand, er det derfor ikke kun den medarbejder der har skabt kontakten der skal arbejde med partnerskabet. Personen er tovholder på det, men der kan hurtigt blive involveret mange andre kolleger i partnerskabet, så derfor er det meget vigtigt med videndeling og opbakning.

 

Formål

Formålet med SKOFO-samarbejdet er at de to bibliotekargrupper kommer til at arbejde mere sammen, og at børnene får en glidende overgang fra skolebiblioteket til folkebiblioteket. Derudover er skolebibliotekarerne en god sparringspartner for børnebibliotekarerne på folkebibliotekerne, da de har nogle andre kompetencer – og arbejder med børnene på en anden måde. Jeg læste et sted at skolebiblioteket er noget man skal – men folkebiblioteket er noget man kan.

Vi kan forskellige ting, og det skal man anerkende i partnerskabet.

Formålet med partnerskabet med børnehaverne er, at vi når de børn i børnehaverne, selvom de ikke har mulighed for at komme på biblioteket. Det er en del af den vision der er i børneteamet, at vi når børnene så tidligt som muligt – og alle de børn vi kan.

 

Hvad kan man konkret få ud af at arbejde med partnerskaber

For det første er det at arbejde med partnerskaber et meget opsøgende arbejde. Hermed får man prøvet sit netværk af, og man skaber nye kontakter og partnere, som man måske ikke troede man kunne skabe et samarbejde sammen med. Som ansat i et folkebibliotek tvinger partnerskabsprocessen dig til at se på biblioteket udefra, og finde ud af hvad det egentlig er vi kan!